Rasmus Rossi Bloggar om jobb och utbildning

Just another WordPress.com weblog

Apropå betygspress

leave a comment »

Uppdrag granskning har tagit upp att rektorer pressat lärare till att sätta högre betyg än vad elever uppvisat i kunskaper. En följdfråga jag ställer mig är: – Vem pressar rektorerna?

Att inte vuxenutbildningen diskuterats i denna granskning förvånar mig.

Inom kommunal vuxenutbildning finns exempel där kommuner ger leverantörer prisavdrag om lärare sätter F som betyg. Vidare kallas leverantörer ofta till möten där betygen är i fokus och om man som leverantör har få F blir man mer uppskattad än om man har många F. Detta leder självklart till en press av betygen uppåt.

Annonser

Written by Rasmus Rossi

oktober 18, 2016 at 18:04

Publicerat i Jobb och utbildning

Tagged with

Feghet dödar – Konkurrens vässar

leave a comment »

Blir förvånad över att ett antal leverantörer till Arbetsförmedlingen gör utspel om att den fria konkurrensen bör hindras. Självklart måste uppföljning av avtal fungera och de leverantörer som inte lever upp till utställda löften stängas av men att hindra fri konkurrens på en marknad leder till både dyrare och sämre tjänster.

Det är väl ändå kvalitet och resultat som måste stå i fokus när det offentliga väljer leverantörer. Att få så mycket som möjligt för skattemedlen är självklart den viktigaste målsättningen. En sund marknad där olika aktörer konkurrerar om att leverera en så effektiv och attraktiv tjänst som möjligt måste vara huvudprioritet. Om Arbetsförmedlingen införde konkurrenshindrande mekanismer skulle det innebära dyrare och mindre effektiva tjänster. Följdfrågan är på vilka grunder som förslagen om att inskränka konkurrensen förs och om det överhuvudtaget är förenligt med LOU och LOV.

Att branschen har problem med aktörer som inte levererar enligt avtal är ett problem men det måste hanteras genom uppföljning och kännbara sanktioner, inte genom någon diffus definition på vilka som är godkända leverantörer och vilka som är oönskade.  Låt resultat och effektivitet avgöra vilka som får leverera. Fokusera på att skapa mekanismer på marknaden som gör att de som levererar bra får mer jobb och de som har dåliga resultat blir av med uppdragen.

 

 

Written by Rasmus Rossi

augusti 27, 2016 at 10:39

Publicerat i Jobb och utbildning

Effektivare integration behövs nu

leave a comment »

Etableringsinsatserna behöver arbetsmarknadsfokus. Idag sitter alldeles för många personer som är ”jobbredo” med en kompetens vilken efterfrågas av arbetsgivare i ”förvar” antingen på ett asylboende eller en åtgärd där matchning är nedprioriterat.

Ge matchning prioritet 1 och öppna effektiva matchningskanaler med experthjälp för nyanlända. På detta vis kan resurser sparas och fördelas till de nyanlända som behöver ett förstärkt stöd.

Written by Rasmus Rossi

augusti 9, 2016 at 14:16

Publicerat i Okategoriserade

Effektivisera köp av tjänst

leave a comment »

Arbetsförmedlingen köper ett stort antal olika tjänster från både det som kallas kompletterande aktörer och olika utbildningsanordnare. Många gånger är tjänsterna snarlika.

Min övertygelse är att Arbetsförmedlingen borde köpa betydligt färre tjänster med större volymer istället för som idag ett stort antal tjänster med var för sig lägre volym. Vi har sett att de volymer som Arbetsförmedlingen haft i sina tjänster gjort att stora internationella leverantörer i branschen valt bort Sverige som marknad på grund av att de menar att den aktuella volymen, prisbilden och kraven i tjänsterna inte går ihop ekonomiskt. Detta borde tas som ett tecken på att den svenska marknaden för Arbetsförmedlingstjänster inte fungerar. Priserna sätts idag i flera LOU upphandlade tjänster så att leverantörerna (för att kunna få avtal) tvingas till att antingen gå med förlust eller hitta kreativa lösningar för att få ihop kalkylen.

Det arbete som nu pågår inom Arbetsförmedlingen med att förbättra sina inköp av tjänster är välkommet och jag tror att vi är många som med våra erfarenheter från leverantörssidan kan vara med och dela med oss av våra erfarenheter.

 

Written by Rasmus Rossi

juli 26, 2016 at 15:28

Publicerat i Okategoriserade

YA -jobben en flopp?

leave a comment »

Jakten på jobben fortsätter och när man lyssnade på partiledardebatten i söndags fick man intrycket att möjligheten att ”lära sig jobbet på jobbet” inte finns i Sverige och att politiska beslut krävs för att möjliggöra detta.

Att ingen av partiledarna nämnde YA -jobben som redan idag finns är en gåta. Kanske för att det inte är den hit som politikerna önskat. När YA jobben lanserades i Almedalen sommaren 2013 skulle 7500 nya jobb skapas, så hur har det gått?

VAD ÄR DÅ YA -JOBB?

”I en YA-anställning kombineras arbete med lärande på arbetsplatsen. Anställningsformen kräver branschspecifika avtal, en utsedd handledare och en individuell plan för handledningen och lärandet.

En YA-anställning ska innehålla en lärandedel (utbildning eller handledning) på minst 15 procent av arbetstiden. Det vanligaste är ett upplägg som innebär en heltidsanställning med 75 procent arbete och 25 procent lärande. Den YA-anställde får lön för delen som innebär arbete, vilket i detta exempel innebär 75 procent av lönen enligt kollektivavtal.”

(Källa YA Delegationen)

OCH VAD HAR POLITIKERNA BESLUTAT?

”Enligt regeringens överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna ska YA-jobben användas som ett sätt för nyanlända att komma i arbete.

I överenskommelsen föreslås att YA-jobben bör utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Dessutom ska arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal också kunna tillämpa anställningsformen så länge villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå och den anställde får den utbildning som hen har rätt till.”

 

”Regeringen beslutade 21 april om förordningsändringar som innebär att stödet för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb utvidgas till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre.”

(Källa YA Delegationen)

HUR MÅNGA HAR YA -JOBB?

Vecka 21 hade 834 YA -jobb enligt Arbetsförmedlingen. Detta är en minskning med 155 personer jämfört med 2015.

 

 

Written by Rasmus Rossi

maj 31, 2016 at 08:57

Publicerat i Okategoriserade

Kompletterande aktörer har höjt effektiviteten

leave a comment »

Arbetsförmedlingen har kunnat köpa tjänster från privata anordnare sedan 1986. Detta glöms ofta bort i debatten. Exempelvis i aktivitetsgarantin köpte Arbetsförmedlingen i stor utsträckning en insats som kallades Förberedande utbildning som var till stor del lik de insatser som Arbetsförmedlingen idag köper av det som kallas Kompletterande aktörer.

Förberedande utbildningarna innehöll inslag av motivationshöjande insatser och teori i arbetssökning. Under 2005 deltog över 70 000 personer i denna typ av insatser. Andelen i jobb 90 dagar efter insats var 21,5 % och Arbetsförmedlingen köpte Förberedande utbildningar för mer än en miljard kronor under 2005. (Ure 2006:1)

Idag köper Arbetsförmedlingen istället tjänster av Kompletterande aktörer inom Jobb och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingens mätningar visar att det är 30 % som befinner sig i arbete 90 dagar efter avslutad insats hos Kompletterande aktör.

Min bestämda uppfattning är att kvaliteteten höjts på de tjänster som Arbetsförmedlingen köper in och effektiviteten har ökat.

Framtiden inom Matchningstjänsterna

leave a comment »

Jag blir glad av att kunna läsa på Ylva Johanssons blogg att ”Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens arbete måste syfta till att hjälpa människor att få jobb och hjälpa arbetsgivare att få tag i rätt personal.”

Då ställer jag mig följdfrågan hur uppnår vi detta syfte? Vilka strukturer och utförare ska vi ha i samhället? Hur bygger vi ett system som tillgodoser detta syfte på ett kostnadseffektivt sätt med så hög kvalité som möjligt?

Det behövs fler studier inom området, vi vet av tidigare studier att en mångfald av aktörer bidrar till att på ett bättre sätt tillgodose syftet. Vi vet även att arbetssökande hos så kallade Kompletterande Aktörer använder mera tid till jobbsökning och får mer tid med en handledare. Vad tycker arbetsgivare? Vi vet att många arbetsgivare upplever att matchningen fungerar dåligt och att de har svårt att hitta personal.

Att matcha handlar om att utgå från arbetsgivarnas behov och sedan hitta en presumtiv medarbetare som uppfyller de krav som arbetsgivaren har på kunskaper, egenskaper, erfarenheter och intressen.Alltså måste den som matchar känna arbetsgivarna väl och ha bra koll på de arbetssökande för att kunna fullfölja sitt uppdrag med framgång. Att då tro att en eller ett fåtal aktörer kan utföra detta tycker jag är naivt. Jag tror att det behövs många aktörer, små och lite större aktörer som arbetar med att lära känna arbetsgivare och arbetssökande. På så vis får vi en bättre matchning och fler arbetssökande kan få ett jobb och fler arbetsgivare kan få rätt personal. Jag håller tillfullo med Ylva Johansson om att det är samhällets ansvar att se till att detta fungerar.